GrSoft
  • Projektiranje

Rekonstrukcije

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in udeležbi pri popotresni obnovi v Posočju smo specializirani za potresno obnovo oz. sanacijo objektov. Obnova stare hiše, legalizacija objekta, statika – izdelamo vam kompleten projekt rekonstrukcije z upoštevanjem sodobnih Evropskih predpisov EUROCODE.


Novogradnje

Projektna dokumentacija za vse vrste gradbenih konstrukcij. Načrti hiš, kompletna PZI dokumentacija - statika, armaturni načrti AB konstrukcij, delavniški načrti za jeklene konstrukcije, požarna varnost so področja na katerih deluje naš projektivni biro. Izračunamo vam tudi požarno odpornost gradbene konstrukcije vključno s svetovanjem o najustreznejši požarni zaščiti. Poblaščeni inženirji oz. revidenti z licenco IZS poskrbijo za strokovno in kvalitetno izdelavo in revidiranje projektne dokumentacije.


Mostovi

Na podlagi izkušenj, ki si jih je nosilec gradbenega projektiranja Primož Kvaternik pridobil pri projektiranju v podjetju Gradis BP, izdelujemo tudi projektno dokumentacijo mostov oz. premostitvenih objektov. Tudi tu pri svojem delu uporabljamo najnovejše predpise oz. implementacijo sodobnih Evropskih predpisov za mostove EUROCODE EN 1991-2 in EN 1992-2.


Postopek načrtovanja nosilnosti

Da bi zagotovili ustrezno potresno varnost objektov, upoštevamo najnovejša dognanja na področju potresnega inženirstva. Konstrukcije načrtujemo tako, da izberemo določena duktilna mesta konstrukcij, kjer se sipa potresna energija, ostali deli konstrukcije pa so dimenzionirani s faktorjem dodatne nosilnosti. Na kratko, nosilnost konstrukcije načrtujemo tako, da se poškodbe pri potresu zgodijo v duktilnih delih konstrukcije, kjer njihov vpliv ni tako kritičen. Ta pristop je predpisan s standardi EUROCODE in je nujen, pri projektiranju večetažnih objektov oz. pri objektih širšega družbenega pomena saj zagotavlja poleg nosilnosti tudi sposobnost konstrukcije da prenese velike plastične deformacije, ki se zgodijo pri močnih potresih.


Sodobne lesene konstrukcije

Projektiramo potresno odporne lesene konstrukcije, ki zadostijo tudi vsem zahtevam mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. Za take lesene konstrukcije je obvezna uporaba posebnih spojnih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno duktilnost konstrukcij oz. sposobnost prevzemanja potresne obtežbe na način, ki zagotavlja minimalno poškodovanost objekta v primeru potresa.


Revizije

Pooblaščeni smo tudi za revizijo oz. recenzijo projektne dokumentacije, za kar imamo tudi ustrezno licenco IZS. V okviru revizije se preveri ali objekt izpolnjuje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne odpornosti, varnosti pri uporabi idr.


BIM Modeliranje

Izdelava digitalnega 3D informacijskega modela konstrukcije omogoča nov pristop pri projektiranju, saj model predstavlja digitalno kopijo dejanske konstrukcije zgradbe, preden je le ta zgrajena v fizični obliki. BIM podmodel gradbenih konstrukcij mora biti usklajen z arhitektonskim podmodelom zgradbe in ostalimi potrebnimi podmodeli zgradbe( instalacije, prezračevanje, kanaalizacija, itd.), zato je nujna koordinacija BIM podmodelov zaradi kolizij oz. implementacija izvedbenega plana BEP.


ENERGETSKI

INDUSTRIJSKI

ŠOLSKI

ZDRAVSTVENI

O B J E K T I

POSLOVNO - TRG.

STANOVANJSKI

VEČSTANOVANJSKI

PREMOSTITVENI

O B J E K T I

GRSOFT Podjetje za projektiranje

Mirna pot 9, Dragomer
1351 Brezovica pri Ljubljani

Kontakt

E-mail

Telefon

  • Tel: +386 1 756 5851
  • Fax: +386 1 756 5852
  • Mob: +386 41 674 925

Video

Kako do nas

©2020 GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Nazaj na vrh